اهداف جشنواره:

  • ایجاد بستر و زمینه مناسب جهت اجرای طرح‌های برتر پژوهشی
  • فراهم نمودن بستر تعاملی میان مدیریت شهری و حوزه علمی و پژوهشی جهت ارتقای کاربست مطالعات در حوزه اجرایی
  • شبکه سازی، ایجاد زمینه تشکیل شبکه پژوهشگران برتر شهری با هدف هم‌افزایی و بهره‌گیری از خردجمعی
  • شناسایی و معرفی پژوهشگران، فناوران و نوآوران و کشف استعدادهای برتر در حوزه‌های مختلف جشنواره در مقیاس ملی و بین‌المللی
  • ارتقای جشنواره به یکی از قطب‌های ملی استعدادیابی در حوزه شهر و مدیریت شهری