رئیس شورای سیاست‌گذاری

...

عطاالله رفیعی آتانی

رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران