تاریخ های مهم

مهلت ارسال آثار
1402-09-15
داوری آثار

1402-08-30

اختتامیه جشنواره

1402-09-29