برای حمایت از جشنواره از طریق فرم ثبت نام حمایت‌کنندگان و یا مکاتبه‌ی مستقیم با دبیرخانه جشنواره اقدام نمایید.